Tag Name: โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • [12 ก.พ. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลจันทร์ แสงหล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้า ไร่กาญจนศักดิ์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [12 ก.พ. 2561] ข่าว-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม อบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • [10 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมสัมมนารายวิชาการสัมมนาปัญหาทางเทคโนโลยี เรื่องการใช้โปรแกรม SketchUp ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [05 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมสัมนารายวิชาการสัมนาปัญหาทางเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561...
 • [25 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนในเขต 5 อำเภอฝั่งตะวันตก ...
 • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาร่วมออกค่ายจิตอาสาสังคมศึกษา-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี ตำบลบ้านแม่หละคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2561...
 • [19 ธ.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทน์ใส่ช็อป ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ อาคาร 1 (อาคารคณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [25 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสร้างสื่ออิเล็คทรอนิกส์ EPUB3 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2560 ...
 • [20 มี.ค. 2560] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน ร่วมสร้างฝายมีชีวิตเนินพิศวง บ้านห้วยหินฝน หมู่ 6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560...
 • [09 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • 1234Page 4 from 4 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์