Tag Name: งานศูนย์ภาษา

 • [26 มี.ค. 2562] ข่าว-งานศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18–19 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักศึกษาในระดับอุมศึกษา มหาวิทยาลัยละ 2 คน แข่งขันภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลสูงสุด 7,000 บาท หมดเขตรับสมัคร 13 กุมภาพันธ์ นี้...
 • [30 ต.ค. 2561] ข่าว-ศูนย์ภาษา จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561...
 • [17 ต.ค. 2561] ข่าว-ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับนักศึกษา ในวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 และ 1 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม การสอบ TOEIC ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมรตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [08 พ.ค. 2560] ข่าว-งานศูนย์ภาษาแม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อนการสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 29-30 เมษายน 2560 และ 6 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN on Tour 2017 ณ ประเทศกัมพูชา...
 • [09 ธ.ค. 2559] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์ และ งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559...
 • 12Page 2 from 2 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์