Tag Name: ฝ่ายวิชาการ

  • [05 ต.ค. 2565] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการจัดการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (Special English 4) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565...
  • [09 มิ.ย. 2565] ข่าว-ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) โดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางรูปแบบออนไลน์...
  • [07 มิ.ย. 2565] ข่าว-ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยจากงานบริการวิชาการ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
  • [02 มิ.ย. 2565] ข่าว-ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางรูปแบบออนไลน์...
  • [09 มี.ค. 2560] ข่าว-ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง/กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด...
  • Recent Posts

    Tags

    TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์