Tag Name: พัฒนาบุคลากร

 • [20 มิ.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์ ได้รับรางวัลคณาจารย์ผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ...
 • [01 เม.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการเพาะกล้าคุณธรรม น้อมนำพอเพียง ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอัญมณี...
 • [27 เม.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์ภาษาแม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอบ TOEIC สำหรับบุคลากร วันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [28 ธ.ค. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560...
 • [28 ธ.ค. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ต้อนรับและนำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยลงพื้นที่ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560...
 • [27 ธ.ค. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [03 ส.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ...
 • [03 ส.ค. 2560] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยชุมชนร่วมกับองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการเครือข่าย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2560 ณ เทศบาลตำบลแม่กุ...
 • [08 พ.ค. 2560] ข่าว-งานศูนย์ภาษาแม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อนการสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 29-30 เมษายน 2560 และ 6 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 ก.พ. 2560] ข่าว-ขอเชิญบุคลากรทั้งสายการสอนและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning สำหรับบุคลากรภายใน"...
 • [09 พ.ย. 2559] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า (Myanmar & Cultural Exchange Program) มีกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤศจิกายน 2559 ณ Dagon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์