Tag Name: พัฒนาบุคลากร

 • [20 มิ.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์ ได้รับรางวัลคณาจารย์ผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ...
 • [01 เม.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการเพาะกล้าคุณธรรม น้อมนำพอเพียง ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอัญมณี...
 • [27 เม.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์ภาษาแม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอบ TOEIC สำหรับบุคลากร วันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [28 ธ.ค. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560...
 • [28 ธ.ค. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ต้อนรับและนำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยลงพื้นที่ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560...
 • [27 ธ.ค. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [03 ส.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ...
 • [03 ส.ค. 2560] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยชุมชนร่วมกับองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการเครือข่าย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2560 ณ เทศบาลตำบลแม่กุ...
 • [08 พ.ค. 2560] ข่าว-งานศูนย์ภาษาแม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อนการสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 29-30 เมษายน 2560 และ 6 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 ก.พ. 2560] ข่าว-ขอเชิญบุคลากรทั้งสายการสอนและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning สำหรับบุคลากรภายใน"...
 • [09 พ.ย. 2559] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า (Myanmar & Cultural Exchange Program) มีกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤศจิกายน 2559 ณ Dagon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์...
 • Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์