Tag Name: แข่งขันกีฬา

 • [22 ม.ค. 2563] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศ.บป. เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 มกราคม 2563 ณ อาคารกีฬาในร่ม...
 • [17 ส.ค. 2562] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 “KPRUMS Freshman Sport Day 2019” และ กิจกรรมพาน้องใหม่เล่นกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562...
 • [15 พ.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหน่วยงานอำเภอแม่สอด เฟรนด์ชิฟลีก ครั้งที่ 18 ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ระหว่างวันที่ 13-29 พฤษภาคม 2562...
 • [22 มี.ค. 2562] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กศ.บป. เกมส์ ครั้งที่ 18 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [22 มี.ค. 2562] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “สักทองเกมส์ ครั้งที่ 18” ในวันที่ 20 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562...
 • [14 ก.พ. 2560] ข่าว-นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมชายคู่ในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ "ทะเลแก้วเกมส์" ครั้งที่ 29...
 • [15 มี.ค. 2559] ข่าว-ตารางการแข่งขันกีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558...
 • [19 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 9 - 18 มีนาคม 2559...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์