Tag Name: แข่งขันกีฬา

 • [22 ม.ค. 2563] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศ.บป. เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 มกราคม 2563 ณ อาคารกีฬาในร่ม...
 • [17 ส.ค. 2562] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 “KPRUMS Freshman Sport Day 2019” และ กิจกรรมพาน้องใหม่เล่นกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562...
 • [15 พ.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหน่วยงานอำเภอแม่สอด เฟรนด์ชิฟลีก ครั้งที่ 18 ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ระหว่างวันที่ 13-29 พฤษภาคม 2562...
 • [22 มี.ค. 2562] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กศ.บป. เกมส์ ครั้งที่ 18 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [22 มี.ค. 2562] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “สักทองเกมส์ ครั้งที่ 18” ในวันที่ 20 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562...
 • [14 ก.พ. 2560] ข่าว-นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมชายคู่ในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ "ทะเลแก้วเกมส์" ครั้งที่ 29...
 • [15 มี.ค. 2559] ข่าว-ตารางการแข่งขันกีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558...
 • [19 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 9 - 18 มีนาคม 2559...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์