Tag Name: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • [02 ก.ค. 2567] ข่าว-กิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ตำบลแม่ตาว...
 • [28 มิ.ย. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมเสริมสร้างประสบการณ์...
 • [28 มิ.ย. 2567] ข่าว-กิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ตำบลแม่ตาว...
 • [21 มิ.ย. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่...
 • [19 ก.พ. 2567] ข่าว-โปรแกรม​วิชารัฐประศาสนศาสตร์ ​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ แม่สอด​ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2/2566...
 • [16 ก.พ. 2567] ข่าว-กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาแนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ ณ กลุ่มจักสาน พบพระทรายงาม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • [15 ก.พ. 2567] ข่าว-ทีมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานให้มีมาตรฐาน...
 • [15 ก.ย. 2566] ข่าว-กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ รัฐประศาสนศาสตร์...
 • [16 มิ.ย. 2566] ข่าว-โปรแรกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพชร แม่สอด  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่...
 • [15 ก.พ. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน กลุ่มจักสานนพบพระทรายงามกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาด...
 • [24 พ.ย. 2565] ข่าว-คณะอาจารย์ประจำโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมด้วยประธานกลุ่มจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลงานเรื่อง “การออกแบบลายจักสานเพื่อสร้างเป็นลายอัตลักษณ์ของกลุ่ม”...
 • [11 ก.ย. 2565] ข่าว-ผู้ปฏิบัติงาน U2T พื้นที่ตำบลท่าสายลวด จำนวน 8 คน จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทานาคาสินค้าดีตำบลท่าสายลวด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2 ...
 • [09 ก.ย. 2565] ข่าว-คณะทำงาน U2T ลงพื้นที่ตำบลท่าสายลวด จำนวน 8 คน จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นไม้หยกอัญมณีสินค้าดีตำบลท่าสายลวด...
 • [29 พ.ย. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ชุมมชน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564...
 • [23 ส.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ จัดพิธีไหว้อาจารย์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Team...
 • 12345Page 1 from 5 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์