Tag Name:โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • [16 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน" และ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง" ในวันที่ 24-25 กันยายน 2562...
 • [20 มิ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร...
 • [25 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบริหารจัดการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [23 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2562...
 • [23 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [23 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [14 พ.ย. 2561] ข่าว-งานแนะแนวการศึกษา ร่วมกับโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการให้บริการวิชาการ หัวข้อ การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก...
 • [27 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกป่าสีเขียวคืนสู่ธรรมชาติในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [24 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีกำหนดการให้นักศึกษาออกฝึกงาน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562...
 • [08 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [21 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารการคลังท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ องค์การบริหารส่วตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [20 ก.ย. 2561] ข่าว-โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรและนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [11 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร...
 • [10 ส.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมวินัย ปลูกจิตสาธารณะ ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ วัดเอื้องดอย หมู่ที่ 7 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก...
 • [07 มิ.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์