Tag Name:โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • [10 ต.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ เรือนจำแม่สอด...
 • [10 ต.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการการเรียนนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมกฎหมายปกครอง ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม...
 • [10 ต.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการการเรียนนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม...
 • [16 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน" และ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง" ในวันที่ 24-25 กันยายน 2562...
 • [20 มิ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร...
 • [25 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบริหารจัดการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [23 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2562...
 • [23 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [23 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [14 พ.ย. 2561] ข่าว-งานแนะแนวการศึกษา ร่วมกับโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการให้บริการวิชาการ หัวข้อ การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก...
 • [27 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกป่าสีเขียวคืนสู่ธรรมชาติในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [24 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีกำหนดการให้นักศึกษาออกฝึกงาน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562...
 • [08 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [21 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารการคลังท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ องค์การบริหารส่วตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [20 ก.ย. 2561] ข่าว-โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรและนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์