งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ/รหัสกิจกรรม-เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด


  • จำนวนโครงการรวม 17 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,180,000 บาท
  • ผู้รับผิดชอบโครงการรวม 15 คน
ที่ รหัสโครงการ รหัสกิจกรรม แผนงาน/โครงการ งบประมาณแยกตามไตรมาส รวม ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1 6645000026 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace (งบยุทธศาสตร์) 1,200 116,535 32,265 - 150,000 อ.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
    107901I10144 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน กลุ่มจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1,200 37,702 11,098 - 50,000  
    107901I10244 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโกโก้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออร์แกนิก ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก - 41,640 8,360 - 50,000  
    107901I10344 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเสีย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยรสเลิศบ้านแม่ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก - 37,193 12,807 - 50,000  
2 6645000027 โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (มรภ.กพ.แม่สอด-งบยุทธศาสตร์) 17,800 132,200 - - 150,000 ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
    107901I20144 1. กิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(ตำบลแม่จะเรา) - 23,000 - - 23,000  
    107901I20244 2. กิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (ตำบลแม่จะเรา) - 23,000 - - 23,000  
    107901I20344 3. กิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตรการบัญชี(ตำบลแม่จะเรา) - 23,000 - - 23,000  
    107901I20444 4. กิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(ตำบลแม่ตาว) 11,800 11,200 - - 23,000  
    107901I20544 5. กิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ(ตำบลแม่ตาว) 6,000 6,000 - - 12,000  
    107901I20644 6. กิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตำบลคีรีราษฏร์) - 23,000 - - 23,000  
    107901I20744 7. กิจกรรมการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ตำบลแม่ตาว) - 23,000 - - 23,000  
3 6645000028 โครงการศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชนท้องถิ่น (งบยุทธศาสตร์) 8,060 59,440 32,500 - 100,000 อ.ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
    107901I30144 1. อบรบเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงหลักคิดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน - - 20,000 - 20,000  
    107901I30244 2. พัฒนาความรู้ใบรับรองอัญมณี เพื่อการซื้อ-ขายอย่างมั่นใจ - 12,500 - - 12,500  
    107901I30344 3. ค่ายสืบสานภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (พม่า-ไทยใหญ่) - 11,100 - - 11,100  
    107901I30444 4. ฝึกอบรมพม่าศึกษาในยุค New normal - 8,900 - - 8,900  
    107901I30544 5. ยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านโลจิสติกส์ - 20,000 - - 20,000  
    107901I30644 6. พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงาน - - 12,500 - 12,500  
    107901I30744 7. พัฒนาทักษะนักเรียนด้วย STEAM Education 8,060 6,940 - - 15,000  
4 6645000029 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับหลักสูตรมรภ.กพ.แม่สอด (โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์-งบยุทธศาสตร์) - 120,000 - - 120,000 อ.สุธิดา ทับทิมศรี
    107901I40144 1. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนในรูปแบบ CWIE - 85,440 - - 85,440  
    107901I40244 2. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ - 22,400 - - 22,400  
    107901I40344 3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ - 12,160 - - 12,160  
5 6645000030 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (งบยุทธศาสตร์) 126,000 233,200 40,800 - 400,000 อ.ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
    107901I50144 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 51,800 48,200 - - 100,000  
    107901I50244 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 47,000 33,000 20,000 - 100,000  
    107901I50344 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 20,000 80,000 - - 100,000  
    107901I50444 4. จัดแสดงสินค้าและนำเสนอผลงานนวัตกรรม/องค์ความรู้ในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก 7,200 72,000 20,800 - 100,000  
6 6645000031 โครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนากำลังคน) 6,400 3,600 - - 10,000 ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
    107901I60144 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพสูง - 3,600 - - 3,600  
    107901I60244 2. การจัดค่ายพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 2,800 - - - 2,800  
    107901I60344 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยเพื่อจัดทำวารสารวิจัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3,600 - - - 3,600  
7 6645000032 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ(งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนากำลังคน) 20,000 - - - 20,000 ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์
    107901I70144 1. สร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ 20,000 - - - 20,000  
8 6645000033 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร (งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนากำลังคน) 27,500 32,500 - - 60,000 น.ส.พัชรีญา ใจโปร่ง
    107901I80144 1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 14,000 18,000 - - 32,000  
    107901I80244 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 3,000 4,000 - - 7,000  
    107901I80344 3. สนับสนุนการ เข้าร่วม ประชุม สัมมนา และไปราชการแก่บุคลากร 10,500 10,500 - - 21,000  
9 6645000034 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา(งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนากำลังคน) - 11,600 - - 11,600 อ.สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
    107901I90144 1. อบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (CEFR A1) ของนักศึกษา (SE1+2) - 3,850 - - 3,850  
    107901I90244 2. อบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (CEFR A2) ของนักศึกษา (SE3) - 3,850 - - 3,850  
    107901I90344 3. อบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR B1) (SE4) - 3,900 - - 3,900  
10 6645000035 โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา (งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนากำลังคน) 8,460 900 - - 9,360 นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
    107901J00144 1. อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับความรู้ และความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้การรับรองทางวิชาชีพ หรือใบรับรองสมรรถนะด้านดิจิทัล 7,560 - - - 7,560  
    107901J00244 2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ 900 900 - - 1,800  
11 6645000036 ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการพัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนากำลังคน) 8,460 900 - - 9,360 นายธวัชชัย แดงซิว
    107901J10144 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้บริการห้องสมุดแก่นักศึกษา,บุคลากรภายในและภายนอก 8,460 - - - 8,460  
    107901J10244 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ - 900 - - 900  
12 6645000037 โครงการพัฒนาการให้คำปรึกษาด้านการเรียนการใช้ชีวิตและการหารายได้ระหว่างเรียนแก่นักศึกษา (งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนากำลังคน) - 2,700 900 200 3,800 นายวีระ วนาเจริญเขต
    107901J20144 1. พัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาและแนะแนวสำหรับอ.ที่ปรึกษา - - 900 - 900  
    107901J20244 2. จัดทำฐานข้อมูลและส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน - - - 200 200  
    107901J20344 3. พัฒนาทักษะอาชีพเสริมนอกหลักสูตร - 2,700 - - 2,700  
13 6645000038 โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาและบริการด้านการปฐมพยาบาลสำหรับนักศึกษา (งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนากำลังคน) - 1,740 - - 1,740 อ.สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
    107901J30144 1. สร้างความตระหนักและเฝ้าระวังการติดสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด - 600 - - 600  
    107901J30244 2. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ - 1,140 - - 1,140  
14 6645000039 โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาและศิษย์เก่า (งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนากำลังคน) - 1,400 4,100 - 5,500 นายวีระ วนาเจริญเขต
    107901J40144 1. พัฒนาสมาชิกองค์การบริหารนักศีกษา - - 2,300 - 2,300  
    107901J40244 2. อบรมทักษะการสื่อสารสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล - 1,400 - - 1,400  
     107901J40344 3. พัฒนาความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ - - 1,800 - 1,800  
15 6645000040 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ (งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนากำลังคน) - 3,600 11,400 - 15,000 อ.ดร.ศุภมาส ผกากาศ
    107901J50144 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน - 3,600 3,600 - 7,200  
    107901J50244 2. กิจกรรมการส่งเสริมบุคคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ - - 3,600 - 3,600  
    107901J50344 3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน - - 4,200 - 4,200  
16 6645000041 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพยานพาหนะเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่การบูรณาการพันธกิจการเรียนรู้ภายนอก (งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนากำลังคน) 30,000 23,640 - - 53,640 อ.ภัคพล รื่นกลิ่น
    107901J60144 1. งานบริหารจัดการและซ่อมบำรุงยานพาหนะ 30,000 23,640 - - 53,640  
17 6645000042 พัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม(งบยุทธศาสตร์) 30,540 21,670 7,790 - 60,000 นายวีระ วนาเจริญเขต
    107901J70144 1. กิจกรรมชักชวนเพื่อน จูงมือน้อง ขอร้องพี่ สู่วิถีวิศวกรสังคม 18,600 - - - 18,600  
    107901J70244 2. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิศวกรสังคม 11,940 13,880 - - 25,820  
     107901J70344 3. กิจกรรมฝึกทักษะการสื่อสารสาธารณะเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคม - 7,790 7,790 - 15,580  
รวมงบประมาณแผ่นดิน งบยุทธศาสตร์ 284,420 765,625 129,755 200 1,180,000  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน