ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “คลังปัญญาสีเขียว” ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ณ ห้องสมุด อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “คลังปัญญาสีเขียว” ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ณ ห้องสมุด อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “คลังปัญญาสีเขียว” ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ณ ห้องสมุด อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ แล้ว ยังจะได้รับของที่ระลึกอีกมากมาย โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

กำหนดการจัดกิจกรรม

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563
เวลา 12.00 น. -13.00 น.
 • กิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • นายทัศไนย์ ศิริมา
 • นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 น. – 11.00 น.ลานกิจกรรม
ชั้น 1 อาคารสิรินธร
 • นายภูริวัจน์ ยอดคำ
 • นายธวัชชัย แดงซิว
 • นายดวงดี ทองคูณคนาลาภ
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ห้องส่งเสริมการเรียนรู้
ชั้น 1 อาคารสิรินธร
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ห้องประชุมทับทิม
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เวลา 15.00 น. – 17.00 น. ห้องประชุมทับทิม
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

หลักการและเหตุผล

งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น โดยให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอน ตลอดจนการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในศรวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อันได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ

นอกเหนือจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำหรับให้บริการแล้ว ห้องสมุดยังตระหนักถึงการบริหารจัดการและจัดให้ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องสมุด ให้มีความร่มรื่น น่าอยู่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นสถานที่ทำงาน ที่สร้างบรรยากาศในการทำงาน ลดความเครียดในการทำงาน ส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทำงานดีขึ้น การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม และมีกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการสอนการรู้สารสนเทศและการส่งเสริมการใช้สารสนเทศหรือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องสมุดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับบริบทการให้บริการขององค์กร โดยยึดหลักห้องสมุดเชิงนิเวศ (Eco Library) หรือ ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)   

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของห้องสมุด ให้มีความร่มรื่น น่าอยู่ น่าใช้บริการ สร้างบรรยากาศที่ให้เกิดความสะดวกสบาย เกิดบรรยากาศผ่อนคลาย กระตุ้นและจูงใจให้อยู่ ให้อ่าน ให้ค้นคว้า รู้สึกสบายและรู้สึกดี จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด : คลังปัญญาสีเขียว ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย การจัดมุมแนะนำทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน การจัดแสดงสาธิตการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ การสาธิตการทำภาชนะใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการทำงานให้เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการรู้สารสนเทศที่หลากหลายแก่นักศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้านการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันได้
 2. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวทางของห้องสมุดสีเขียว

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ทองเอม โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

สถานที่ดำเนินโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

 • ห้องสมุดและลานกิจกรรรม ชั้น 1 อาคารสิรินธร
 • ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียดกิจกรรม

1. กิจกรรม Green Library Corner

 • ลักษณะกิจกรรม
  รวบรวมและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจัดบอร์ดความรู้ ร่วมมือ ร่วมใจ รักไทย รักษ์โลก
 • วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการรู้สารสนเทศที่หลากหลายแก่นักศึกษาและบุคลากร
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยผ่านเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้านการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันได้
 • ช่วงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม
  ตลอดปี 2563
 • สถานที่ในการจัดกิจกรรม
  ห้องสมุดและลานกิจกรรรม ชั้น 1 อาคารสิรินธร
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะด้านการรู้สารสนเทศที่หลากหลาย
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้านการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันได้

2. กิจกรรมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ห้องสมุด (ของฉัน) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

 • ลักษณะกิจกรรม
  เป็นการประกวดภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในมุมต่าง ๆ ของห้องสมุด โดยเน้นบรรยากาศในภาพเป็นห้องสมุดสีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสำนักงานสีเขียวแก่นักศึกษาและบุคลากร
 • ช่วงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม
  10 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 (ประกาศผลและมอบรางวัล 11 มีนาคม 2563)
 • สถานที่ในการจัดกิจกรรม
  ห้องสมุด ชั้น 1 อาคารสิรินธร
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของห้องสมุด และของมหาวิทยาลัย จนสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. กิจกรรมสาธิตการทำชั้นหนังสือจากกระป๋องน้ำอัดลม

 • ลักษณะกิจกรรม
  เป็นการสาธิตการทำชั้นหนังสือหรือชั้นวางของจากกระป๋องน้ำอัดลมที่ไม่ใช้แล้ว โดยนักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในการนำกระป๋องน้ำอัดลมมาร่วมในการทำชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ
 • วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยผ่านเรื่องราวของประดิษฐ์หรือทำของใช้จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ช่วงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม
  10 มีนาคม 2563
 • สถานที่ในการจัดกิจกรรม
  ห้องสมุด ชั้น 1 อาคารสิรินธร
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการกิจรรมสำนักงานสีเขียวของห้องสมุด และของมหาวิทยาลัย และได้รับพัฒนาทักษะการเรียนรู้การประดิษฐ์หรือทำของใช้จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จนสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

4. กิจกรรมสาธิตการทำภาชนะใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ

 • ลักษณะกิจกรรม
  สาธิตการทำภาชนะใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง กาบหมาก ใบตองตึง เป็นต้น โดยการใช้วัสดุแบบง่าย ๆ ในการผลิต เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน และเพื่อเป็นการสร้างรายได้หรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษาและบุคลากรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ช่วงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม
  11 มีนาคม 2563
 • สถานที่ในการจัดกิจกรรม
  ห้องสมุด ชั้น 1 อาคารสิรินธร
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับพัฒนาทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำภาชนะใส่อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

5. กิจกรรม “การสร้างความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)”

 • ลักษณะกิจกรรม
  สร้างเข้าใจแก่นักศึกษาและบุคลากร ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานของตนเองหรือภายในมหาวิทยาลัยได้ โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสำนักงานสีเขียวแก่ และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษาและบุคลากรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ช่วงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม
  11 มีนาคม 2563
 • สถานที่ในการจัดกิจกรรม
  ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการกิจรรมสำนักงานสีเขียวของห้องสมุด และของมหาวิทยาลัย และได้รับพัฒนาทักษะการเรียนรู้การประดิษฐ์หรือทำของใช้จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จนสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

6. กิจกรรมเสวนา “ห้องสมุดสีเขียวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

 • ลักษณะกิจกรรม
  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งสู่การเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ (Eco Library) ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) รวมถึงการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ร่วมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรของห้องสมุดอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งสู่การเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศเพื่อรองรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
 • ช่วงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม
  11 มีนาคม 2563
 • สถานที่ในการจัดกิจกรรม
  ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรของห้องสมุดอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งสู่การเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศเพื่อรองรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

7. กิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 • ลักษณะกิจกรรม
  เป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการเรียน และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา
 • ช่วงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม
  9, 12-11 มีนาคม 2563
 • สถานที่ในการจัดกิจกรรม
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จนสามารถนำไปใช้ในการเรียนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด: คลังปัญญาสีเขียว (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

เขียนข่าวโดย

ผศ.มัลลิกา ทองเอม
ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ