Tag Name: กิจการนักศึกษา

 • [01 มี.ค. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม Open House 2023 ให้แก่มูลนิธิ และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในอำเภอแม่สอด เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและหารือการจัดส่งนักเรียนของศูนย์การเรียนรู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 ธ.ค. 2565] ข่าว-ขอสำรวจความประสงค์ของบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2565 ...
 • [29 พ.ย. 2565] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม อบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชน ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ...
 • [24 พ.ย. 2565] ข่าว-คณะอาจารย์ประจำโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมด้วยประธานกลุ่มจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลงานเรื่อง “การออกแบบลายจักสานเพื่อสร้างเป็นลายอัตลักษณ์ของกลุ่ม”...
 • [14 ก.ย. 2565] ข่าว-โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม พิธีมอบเสื้อช็อป (เสื้อฝึกปฎิบัติการ) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ อาคารเรียน ๑ (อาคารฝึกปฎิบัติงานคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565...
 • [06 ก.ย. 2565] ข่าว-โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้อง เทคโนคอม” (ในรูปแบบกีฬา มหาสนุก) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565...
 • [14 ก.ค. 2565] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองบัวบูรพา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด...
 • [12 ก.ค. 2565] ข่าว-ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [10 ก.ค. 2565] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง สารเสพติด และตรวจคัดกรองหาสารเสพติด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565...
 • [10 ก.ค. 2565] ข่าว-งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายพยาบาล ได้รับความอนุเคราะห์จากงานควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ดำเนินการพ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในมหาวิทยาลัยฯ...
 • [10 ก.ค. 2565] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ให้กับนักศึกษา และบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565...
 • [31 พ.ค. 2565] ข่าว-งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า กิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565...
 • [16 ส.ค. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมศักยภาพผู้นำนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564...
 • [09 มี.ค. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 6 มีนาคม 2564...
 • [07 ธ.ค. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์