Tag Name:กิจการนักศึกษา

 • [03 ต.ค. 2562] ข่าว-ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มอบทุนการศึกษาจาก ดร.นันทน์ ถาวรังกูร และดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย ให้กับนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ...
 • [01 ต.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [28 ส.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย และประเพณีประกวดบูม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562...
 • [28 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562...
 • [27 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562...
 • [15 ก.ค. 2562] ข่าว-ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562...
 • [11 ก.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562...
 • [10 ก.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรม “ค่ายเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ” ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562...
 • [01 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562...
 • [09 เม.ย. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนางานบริการและดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (KPRUMS Student Care Project) กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสู่การเรียนรู้ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [09 เม.ย. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนางานบริการและดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (KPRUMS Student Care Project) กิจกรรมพัฒนาทักษะการแนะแนวให้คำปรึกษา ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [22 มี.ค. 2562] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “สักทองเกมส์ ครั้งที่ 18” ในวันที่ 20 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562...
 • [21 ก.พ. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมจัดการประชุมผู้บริหารเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ. 62...
 • [29 พ.ย. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ราชภัฏ-หนองบัวลอยกระทง ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 24 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561...
 • [10 พ.ย. 2561] ข่าว-งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และการใช้งานอุปกรณ์กีฬาอย่างถูกต้อง ในวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์