Tag Name: กิจการนักศึกษา

 • [31 พ.ค. 2565] ข่าว-งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า กิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565...
 • [16 ส.ค. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมศักยภาพผู้นำนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564...
 • [09 มี.ค. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 6 มีนาคม 2564...
 • [07 ธ.ค. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [23 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะวิศวกรและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563...
 • [01 ก.ย. 2563] ข่าว-ฝ่ายพยาบาล งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมและคัดกรองหาสารเสพติดสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ...
 • [01 ก.ค. 2563] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการ KPRUMS STUDENT CARE ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [16 ธ.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ KPRUMS STUDENT CARE กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562...
 • [03 ต.ค. 2562] ข่าว-ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มอบทุนการศึกษาจาก ดร.นันทน์ ถาวรังกูร และดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย ให้กับนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ...
 • [01 ต.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [28 ส.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย และประเพณีประกวดบูม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562...
 • [28 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562...
 • [27 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562...
 • [15 ก.ค. 2562] ข่าว-ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562...
 • [11 ก.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์