Tag Name:กิจการนักศึกษา

 • [09 เม.ย. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนางานบริการและดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (KPRUMS Student Care Project) กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสู่การเรียนรู้ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [09 เม.ย. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนางานบริการและดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (KPRUMS Student Care Project) กิจกรรมพัฒนาทักษะการแนะแนวให้คำปรึกษา ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [22 มี.ค. 2562] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “สักทองเกมส์ ครั้งที่ 18” ในวันที่ 20 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562...
 • [21 ก.พ. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมจัดการประชุมผู้บริหารเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ. 62...
 • [29 พ.ย. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ราชภัฏ-หนองบัวลอยกระทง ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 24 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561...
 • [10 พ.ย. 2561] ข่าว-งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และการใช้งานอุปกรณ์กีฬาอย่างถูกต้อง ในวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “ส่งเสริมงานบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา” กิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริการให้คำปรึกษา ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ส.ค. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 300 คน ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561...
 • [09 ส.ค. 2561] ข่าว-องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา กิจกรรมเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก...
 • [24 มิ.ย. 2561] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรมเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก...
 • [23 มิ.ย. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561...
 • [12 มี.ค. 2561] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริการให้คำปรึกษา ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-องค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาและอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [22 พ.ย. 2560] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด เข้าทัศนศึกษา ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560...
 • [13 ต.ค. 2559] ข่าว-ประกาศเลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2559 เขตภาคเหนือ...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ มาตรฐานวิชาชีพ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์