Tag Name: กิจการนักศึกษา

 • [16 ส.ค. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมศักยภาพผู้นำนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564...
 • [09 มี.ค. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 6 มีนาคม 2564...
 • [07 ธ.ค. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [23 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะวิศวกรและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563...
 • [01 ก.ย. 2563] ข่าว-ฝ่ายพยาบาล งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมและคัดกรองหาสารเสพติดสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ...
 • [01 ก.ค. 2563] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการ KPRUMS STUDENT CARE ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [16 ธ.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ KPRUMS STUDENT CARE กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562...
 • [03 ต.ค. 2562] ข่าว-ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มอบทุนการศึกษาจาก ดร.นันทน์ ถาวรังกูร และดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย ให้กับนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ...
 • [01 ต.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [28 ส.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย และประเพณีประกวดบูม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562...
 • [28 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562...
 • [27 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562...
 • [15 ก.ค. 2562] ข่าว-ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562...
 • [11 ก.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562...
 • [10 ก.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรม “ค่ายเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ” ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์