Tag Name: กิจการนักศึกษา

 • [23 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะวิศวกรและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563...
 • [01 ก.ย. 2563] ข่าว-ฝ่ายพยาบาล งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมและคัดกรองหาสารเสพติดสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ...
 • [01 ก.ค. 2563] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการ KPRUMS STUDENT CARE ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [16 ธ.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ KPRUMS STUDENT CARE กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562...
 • [03 ต.ค. 2562] ข่าว-ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มอบทุนการศึกษาจาก ดร.นันทน์ ถาวรังกูร และดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย ให้กับนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ...
 • [01 ต.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [28 ส.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย และประเพณีประกวดบูม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562...
 • [28 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562...
 • [27 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562...
 • [15 ก.ค. 2562] ข่าว-ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562...
 • [11 ก.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562...
 • [10 ก.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรม “ค่ายเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ” ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562...
 • [01 ก.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562...
 • [09 เม.ย. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนางานบริการและดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (KPRUMS Student Care Project) กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสู่การเรียนรู้ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [09 เม.ย. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนางานบริการและดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (KPRUMS Student Care Project) กิจกรรมพัฒนาทักษะการแนะแนวให้คำปรึกษา ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์