Tag Name: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • [07 ก.พ. 2565] ข่าว-วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565...
 • [10 ก.ย. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams...
 • [29 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชน แม่สอด จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์...
 • [29 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Goodbye Senior สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564...
 • [26 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย ในวันที่ 24 มีนาคม 2564...
 • [15 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการรู้เท่าทันสื่อในรูปแบบ Infographic เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564...
 • [08 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการอบรมการสร้าง Portfolio ในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟิก ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์