Tag Name: บุคคลทั่วไป

 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นผู้แทนส่งมอบไก่พันธุ์ไข่ให้กับชุมชน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ หมู่บ้านพะกา และหมู่บ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดฝึกอบรมการเลี้ยงกบ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ให้กับชุมชนบ้านห้วยหินฝนและชุมชนบ้านพะกา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ...
 • [03 พ.ย. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญร่วมสมัครประกวดกระทง กระทงบริวาร นางนพมาศและการขับร้องบทเพลงเพื่อพ่อ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560...
 • [03 พ.ย. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในงาน "ลอยกระทงไหลประทีปส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย" ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ก.ย. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-20 กันยายน 2560...
 • [08 ก.ย. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 1-30 ก.ย. 2560 สมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ...
 • [26 ก.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560...
 • [24 ก.ค. 2560] ข่าว-ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแสดง ในชุดการแสดงชื่อ“อาเซี่ยนร่วมใจ” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560...
 • [24 ก.ค. 2560] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ได้จัดการอบรมเรื่อง “การปลูกผักไร้ดินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรแบบพอเพียงในระดับเยาวชน” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560...
 • [22 พ.ค. 2560] ข่าว-อำเภอแม่สอดจัดโครงการฝึกอบรม "การซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (อุทกภัย)" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2560...
 • [09 มี.ค. 2560] ข่าว-หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำผ้าห่มมามอบให้กับนักศึกษาและตัวแทนราษฎรหมู่บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 6 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [21 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนและในห้องสมุด ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์