Tag Name: ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก

 • [23 เม.ย. 2563] ข่าว-คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น...
 • [30 ก.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล “Digital Literacy” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562...
 • [15 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ออกให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น...
 • [26 ก.พ. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ตาว เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 62...
 • [06 ธ.ค. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561...
 • [06 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 18-19 และ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ...
 • [05 มี.ค. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ระดับ 1 ในวันที่ 15-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [17 ส.ค. 2560] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เข้าเรียนรู้ ICT ของมหาวิทยาลัยฯ...
 • [03 ส.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ...
 • [03 ส.ค. 2560] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยชุมชนร่วมกับองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการเครือข่าย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2560 ณ เทศบาลตำบลแม่กุ...
 • [04 มิ.ย. 2560] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดอบรบเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีสักทองและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [03 มิ.ย. 2560] ข่าว-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [25 ก.พ. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนรักไอซีที สู่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1"...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์