Tag Name: ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก

 • [23 เม.ย. 2563] ข่าว-คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น...
 • [30 ก.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล “Digital Literacy” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562...
 • [15 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ออกให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น...
 • [26 ก.พ. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ตาว เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 62...
 • [06 ธ.ค. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561...
 • [06 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 18-19 และ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ...
 • [05 มี.ค. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ระดับ 1 ในวันที่ 15-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [17 ส.ค. 2560] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เข้าเรียนรู้ ICT ของมหาวิทยาลัยฯ...
 • [03 ส.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ...
 • [03 ส.ค. 2560] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยชุมชนร่วมกับองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการเครือข่าย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2560 ณ เทศบาลตำบลแม่กุ...
 • [04 มิ.ย. 2560] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดอบรบเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีสักทองและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [03 มิ.ย. 2560] ข่าว-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [25 ก.พ. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนรักไอซีที สู่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1"...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์