Tag Name: ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

 • [23 ก.พ. 2563] ข่าว-ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกับฝ่ายศูนย์ศึกษาเมียนมาจัดกิจกรรมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [03 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดสัมมนาโครงการ Smart Myanmar Communications Business Skills Toward AEC. ณ อาคารอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [11 มี.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการสนทนาภาษาพม่าเชิงท่องเที่ยวและธุรกิจ ในวันที่ 14-17 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [11 ก.พ. 2562] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะภาษาพม่าร่วมกับการบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม 2562 (เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์) ณ ห้างสรรพสินค้า Robinson Lifestyle Maesot...
 • [01 ก.พ. 2562] ข่าว-ศูนย์เมียมาร์ศึกษา ได้รับมอบหนังสือชุดเรียนภาษาพม่าด้วยตนเอง ในวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [30 พ.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการ “การสร้างข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาพม่าเพื่อยกระดับมาตรฐานของแรงงานไทย” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี...
 • [12 มี.ค. 2561] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการแปลเอกสาร ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [07 ก.พ. 2561] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการสนทนาภาษาพม่าเบื้องต้นรุ่นที่ 4  ให้กับบุคลากรภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด ในวันที่ 5-16 มีนาคม 2561...
 • [23 พ.ย. 2559] ข่าว-คณะนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เดินทางไปยัง Dagon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า เมื่อวันที่ 9 -22 พฤศจิกายน 2559 ...
 • [09 พ.ย. 2559] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า (Myanmar & Cultural Exchange Program) มีกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤศจิกายน 2559 ณ Dagon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์...
 • Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์