Tag Name: ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

 • [23 ก.พ. 2563] ข่าว-ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกับฝ่ายศูนย์ศึกษาเมียนมาจัดกิจกรรมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [03 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดสัมมนาโครงการ Smart Myanmar Communications Business Skills Toward AEC. ณ อาคารอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [11 มี.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการสนทนาภาษาพม่าเชิงท่องเที่ยวและธุรกิจ ในวันที่ 14-17 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [11 ก.พ. 2562] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะภาษาพม่าร่วมกับการบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม 2562 (เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์) ณ ห้างสรรพสินค้า Robinson Lifestyle Maesot...
 • [01 ก.พ. 2562] ข่าว-ศูนย์เมียมาร์ศึกษา ได้รับมอบหนังสือชุดเรียนภาษาพม่าด้วยตนเอง ในวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [30 พ.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการ “การสร้างข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาพม่าเพื่อยกระดับมาตรฐานของแรงงานไทย” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี...
 • [12 มี.ค. 2561] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการแปลเอกสาร ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [07 ก.พ. 2561] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการสนทนาภาษาพม่าเบื้องต้นรุ่นที่ 4  ให้กับบุคลากรภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด ในวันที่ 5-16 มีนาคม 2561...
 • [23 พ.ย. 2559] ข่าว-คณะนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เดินทางไปยัง Dagon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า เมื่อวันที่ 9 -22 พฤศจิกายน 2559 ...
 • [09 พ.ย. 2559] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า (Myanmar & Cultural Exchange Program) มีกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤศจิกายน 2559 ณ Dagon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์