Tag Name: ภาษาอังกฤษ

 • [05 มี.ค. 2564] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ รอบปกติ ครั้งที่ 1 (Mock Test) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 – 4 ในวันที่ 1–4 มีนาคม 2564...
 • [23 พ.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 10 “General English Proficiency Online Test by EOL system ” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562...
 • [02 พ.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ 2)...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-ตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Using English and Modern Technology as Media Instruction ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561 . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [18 มิ.ย. 2561] ข่าว-ขอเชิญร่วมกิจกรรม 1st Leadership and Cultural Forum ASEAN University Student Leaders (LECUF) 2018 ในวันที่ 9-15 กันยายน 2561 ณ Universiti Utara Malaysia...
 • [27 เม.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์ภาษาแม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอบ TOEIC สำหรับบุคลากร วันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [19 ม.ค. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอน TOEIC ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 ก.พ. 2560] ข่าว-ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership 2017...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN on Tour 2017 ณ ประเทศกัมพูชา...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) โดยเปิดรับทั้งนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลทั่วไป...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบ TOEIC ประจำปีพ.ศ. 2559...
 • [28 พ.ย. 2559] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 – 27 พฤศจิกายน 2559...
 • [26 ก.ย. 2559] ข่าว-ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับงานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ได้จัดกิจกรรม “2016 KPRU-MS English Camp” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559...
 • [03 มี.ค. 2559] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรมทอล์คโชว์ "Improve your English - Improve your life" ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีอาจารย์คริสโตเฟอร์ ไรท์ พิธีกรดังจากรายการ Chris delivery เป็นวิทยากรในทอล์คโชว์ครั้งนี้ ...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์