Tag Name: ภาษาอังกฤษ

 • [05 มี.ค. 2564] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ รอบปกติ ครั้งที่ 1 (Mock Test) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 – 4 ในวันที่ 1–4 มีนาคม 2564...
 • [23 พ.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 10 “General English Proficiency Online Test by EOL system ” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562...
 • [02 พ.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ 2)...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-ตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Using English and Modern Technology as Media Instruction ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561 . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [18 มิ.ย. 2561] ข่าว-ขอเชิญร่วมกิจกรรม 1st Leadership and Cultural Forum ASEAN University Student Leaders (LECUF) 2018 ในวันที่ 9-15 กันยายน 2561 ณ Universiti Utara Malaysia...
 • [27 เม.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์ภาษาแม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอบ TOEIC สำหรับบุคลากร วันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [19 ม.ค. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอน TOEIC ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 ก.พ. 2560] ข่าว-ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership 2017...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN on Tour 2017 ณ ประเทศกัมพูชา...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) โดยเปิดรับทั้งนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลทั่วไป...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบ TOEIC ประจำปีพ.ศ. 2559...
 • [28 พ.ย. 2559] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 – 27 พฤศจิกายน 2559...
 • [26 ก.ย. 2559] ข่าว-ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับงานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ได้จัดกิจกรรม “2016 KPRU-MS English Camp” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559...
 • [03 มี.ค. 2559] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรมทอล์คโชว์ "Improve your English - Improve your life" ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีอาจารย์คริสโตเฟอร์ ไรท์ พิธีกรดังจากรายการ Chris delivery เป็นวิทยากรในทอล์คโชว์ครั้งนี้ ...
 • Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์