Tag Name: งานกิจการนักศึกษา

 • [23 มิ.ย. 2565] ข่าว-ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปีสมัครเข้ารับทุนการศึกษา "นักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก" ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 75 ทุน ทุนละ 2,000 บาท...
 • [17 ม.ค. 2565] ข่าว-งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอความอนุเคราะห์สำรวจการให้ข้อมูลการได้รับวัคซีน Covid-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติที่จะนำไปสู่การประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ต่อไป...
 • [03 มี.ค. 2564] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.บป. ที่ศึกษาประจำอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมการแข่งขันสักทองเกมส์ปีที่ 20: KPRUMS Virtual Walk&Run ...
 • [17 ส.ค. 2562] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 “KPRUMS Freshman Sport Day 2019” และ กิจกรรมพาน้องใหม่เล่นกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562...
 • [05 พ.ย. 2561] ข่าว-บริษัท ขนส่ง จำกัด (สาขาแม่สอด) มอบสิทธิพิเศษในการเดินทางให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [01 พ.ย. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญร่วมงาน ราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง ครั้งที่ 9 ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [28 มิ.ย. 2561] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทับทิมและห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561...
 • [04 พ.ย. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีแสดงความยินดีและถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ...
 • [06 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [05 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [05 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [14 ก.พ. 2560] ข่าว-นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมชายคู่ในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ "ทะเลแก้วเกมส์" ครั้งที่ 29...
 • [21 พ.ย. 2559] ข่าว-งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [01 ก.ย. 2559] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรม Freshy Games ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00-16.30 น. ณ อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิมใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยจัดกลุ่มนักศึกษาเป็น 4 คณะสี...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์