Tag Name: งานกิจการนักศึกษา

 • [11 มิ.ย. 2564] ข่าว-งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอความอนุเคราะห์สำรวจการให้ข้อมูลการได้รับวัคซีน Covid-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติที่จะนำไปสู่การประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ต่อไป...
 • [03 มี.ค. 2564] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.บป. ที่ศึกษาประจำอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมการแข่งขันสักทองเกมส์ปีที่ 20: KPRUMS Virtual Walk&Run ...
 • [17 ส.ค. 2562] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 “KPRUMS Freshman Sport Day 2019” และ กิจกรรมพาน้องใหม่เล่นกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562...
 • [05 พ.ย. 2561] ข่าว-บริษัท ขนส่ง จำกัด (สาขาแม่สอด) มอบสิทธิพิเศษในการเดินทางให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [01 พ.ย. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญร่วมงาน ราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง ครั้งที่ 9 ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [28 มิ.ย. 2561] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทับทิมและห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561...
 • [04 พ.ย. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีแสดงความยินดีและถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ...
 • [06 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [05 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [05 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [14 ก.พ. 2560] ข่าว-นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมชายคู่ในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ "ทะเลแก้วเกมส์" ครั้งที่ 29...
 • [21 พ.ย. 2559] ข่าว-งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [01 ก.ย. 2559] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรม Freshy Games ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00-16.30 น. ณ อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิมใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยจัดกลุ่มนักศึกษาเป็น 4 คณะสี...
 • [30 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดได้จัดกิจกรรมเข้าวัดบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์