Tag Name: โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • [26 พ.ย. 2562] ข่าว-นักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวด idea สร้างสรรค์ Smart start idea by GSB Startup ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562...
 • [10 ต.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรม พิธีถอดไทด์ใส่ช็อป เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมศรีสักทอง...
 • [18 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มผลิตภาพ SMEs ด้วยแขนกลและระบบอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0 กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 13 กันยายน 2562...
 • [07 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษาและสัมพันธภาพทางสังคม “Computer Technology Family Day 2019” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562...
 • [01 ก.ย. 2562] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนำเสนอสื่อ VDO ในระดับมหาวิทยาลัย กับโจทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2562...
 • [05 ส.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562...
 • [22 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562...
 • [22 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562...
 • [11 ก.ค. 2562] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอภายใต้โจทย์ "Idea WOW สร้างสรรค์ธุรกิจแปลกใหม่ ใส่ใจคนรักสุขภาพ" โดย ธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [09 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป...
 • [09 เม.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการจัดการอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ในวันที่ 24 มีนาคม 2562...
 • [22 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [15 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ออกให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [28 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทด์ใส่ช็อป วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์