Tag Name: โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • [22 มี.ค. 2567] ข่าว-พิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2566...
 • [06 มี.ค. 2567] ข่าว-กิจกรรมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยการบูรณาการกับรายวิชา (ตำบลแม่จะเรา)...
 • [07 ก.พ. 2567] ข่าว-คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร...
 • [12 ก.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของเทอม 3/2565...
 • [28 มิ.ย. 2566] ข่าว-อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก...
 • [23 มิ.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษา​ฝึก​ประสบการณ์​วิชาชีพ​เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ​ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566  ...
 • [18 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี...
 • [11 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม การอบรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ชั้นปีที่ ๑...
 • [29 พ.ย. 2565] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม อบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชน ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ...
 • [14 ก.ย. 2565] ข่าว-โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม พิธีมอบเสื้อช็อป (เสื้อฝึกปฎิบัติการ) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ อาคารเรียน ๑ (อาคารฝึกปฎิบัติงานคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565...
 • [06 ก.ย. 2565] ข่าว-โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้อง เทคโนคอม” (ในรูปแบบกีฬา มหาสนุก) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565...
 • [01 ก.ค. 2565] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อพัฒนาศัยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565...
 • [03 มิ.ย. 2565] ข่าว-โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง แนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นผู้ประกอบการ วันที่​ 7 พฤษภาคม 2565​ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams...
 • [12 พ.ย. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [05 เม.ย. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (AUN-QA) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หัวข้อ การประยุกต์ใช้ AI และ IoT ในภาคการท้องถิ่นยุค 4.0 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564...
 • 1234Page 1 from 4 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์