Tag Name:โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • [11 ก.ค. 2562] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอภายใต้โจทย์ "Idea WOW สร้างสรรค์ธุรกิจแปลกใหม่ ใส่ใจคนรักสุขภาพ" โดย ธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [09 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป...
 • [09 เม.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการจัดการอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ในวันที่ 24 มีนาคม 2562...
 • [22 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [15 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ออกให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [28 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทด์ใส่ช็อป วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [02 พ.ย. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดออกแบบ "EV BUS Innovation Design Contest 2018" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม CO-113 Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี...
 • [11 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัด "อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม" ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-องศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ในวันที่ วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [03 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม บริการออกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก...
 • [03 มี.ค. 2561] ข่าว-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายให้ความรู้ ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก...
 • [21 ก.พ. 2561] ข่าว-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก...
 • [12 ก.พ. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลจันทร์ แสงหล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้า ไร่กาญจนศักดิ์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [12 ก.พ. 2561] ข่าว-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม อบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ มาตรฐานวิชาชีพ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์