Tag Name:ราชภัฏวิจัย

  • [08 ก.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ส่งมอบงานวิจัย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมวง สำหรับกลุ่มฮักนะแม่กาษา" เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562...
  • [15 มี.ค. 2562] ข่าว-งานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการอบรมและพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนา ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านแม่กาษา ...
  • [25 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559...
  • Recent Posts

    Tags

    TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์