Tag Name: ราชภัฏวิจัย

 • [15 มี.ค. 2564] ข่าว-คณะทีมวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ณ หมู่บ้านปอเคลอะเดและหมู่บ้านซอแคระกลา ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2564...
 • [08 มี.ค. 2564] ข่าว-หน่วยงานวิจัยลงพื้นที่ ตำบลท่าสายลวด ด่านพรมแดนสะพานข้ามแดนไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 และด่านศุลกากร อำเภอแม่สอด ร่วมกับคณะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรในโครงการการจัดการความรู้แก่ประชาชนตามแนวตะเข็บชายแดนของประเทศไทย ในวันที่ 6 มีนาคม 2564...
 • [03 ธ.ค. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจ้ย การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ณ ชุมชนบ้านมอโก้คี ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563...
 • [18 พ.ย. 2563] ข่าว-ขอเชิญบุคลากรส่งแบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563...
 • [12 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563...
 • [10 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกันปรึกษาหารือประสานงานแบบเครือข่ายร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่สอด เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563...
 • [06 พ.ย. 2563] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ...
 • [04 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ประสานความร่วมมือในการวิจัยร่วมกับชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานวิจัย ณ บ้านอมยะและบ้านขุนห้วยแม่เหว่ย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563...
 • [08 ก.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ส่งมอบงานวิจัย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมวง สำหรับกลุ่มฮักนะแม่กาษา" เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562...
 • [15 มี.ค. 2562] ข่าว-งานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการอบรมและพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนา ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านแม่กาษา ...
 • [25 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์