Tag Name: ราชภัฏวิจัย

 • [18 พ.ย. 2563] ข่าว-ขอเชิญบุคลากรส่งแบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563...
 • [12 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563...
 • [10 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกันปรึกษาหารือประสานงานแบบเครือข่ายร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่สอด เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563...
 • [06 พ.ย. 2563] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ...
 • [04 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ประสานความร่วมมือในการวิจัยร่วมกับชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานวิจัย ณ บ้านอมยะและบ้านขุนห้วยแม่เหว่ย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563...
 • [08 ก.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ส่งมอบงานวิจัย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมวง สำหรับกลุ่มฮักนะแม่กาษา" เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562...
 • [15 มี.ค. 2562] ข่าว-งานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการอบรมและพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนา ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านแม่กาษา ...
 • [25 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์