Tag Name: ราชภัฏวิจัย

  • [08 ก.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ส่งมอบงานวิจัย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมวง สำหรับกลุ่มฮักนะแม่กาษา" เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562...
  • [15 มี.ค. 2562] ข่าว-งานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการอบรมและพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนา ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านแม่กาษา ...
  • [25 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559...
  • Recent Posts

    Tags

    TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์