Tag Name:ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

 • [18 ก.พ. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวด จัดสวนจำลอง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [11 ก.พ. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดกิจกรรมเยาวชนนักพฤกษศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่...
 • [07 ม.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประชารัฐทั้ง 5 ภาคส่วนช่วยเหลือในการสร้างรายได้ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ณ หมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข และหมู่บ้านป่าคาเก่า อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ...
 • [12 ธ.ค. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • [12 ธ.ค. 2561] ข่าว-ผู้นำชุมชนบ้านปูเตอร์ มาเยี่ยมชมและขอคำแนะนำเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นผู้แทนส่งมอบไก่พันธุ์ไข่ให้กับชุมชน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ หมู่บ้านพะกา และหมู่บ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดฝึกอบรมการเลี้ยงกบ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ให้กับชุมชนบ้านห้วยหินฝนและชุมชนบ้านพะกา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2” ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง ในวันที่ 1 กันยายน 2561 ...
 • [31 ส.ค. 2561] ข่าว-สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 1 กันยายน 2561...
 • [13 มี.ค. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ในวันที่ 29 มีนาคม 2561...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-องศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ในวันที่ วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [03 มี.ค. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมโครงการการสร้างฝายมีชีวิตตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดโครงการ อบรมการดูแลสุขภาพสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หมู่บ้านพะกา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ มาตรฐานวิชาชีพ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์