Tag Name: ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

 • [18 มี.ค. 2567] ข่าว-คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่...
 • [17 ก.พ. 2567] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดงาน Good coffee & Green market...
 • [14 ก.พ. 2567] ข่าว-กิจกรรมจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้น่าอยู่...
 • [23 ม.ค. 2567] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกันพัฒนาการผลิตและการแปรรูปกาแฟมอโก้คี...
 • [30 ก.ย. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมครู ศศช. กลุ่มบ้านมอโก้คี ได้จัดกิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนรู้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกและแปรรูปกาแฟให้เยาวชนและแรงงานนอกระบบจังหวัดตาก ...
 • [03 มิ.ย. 2566] ข่าว-คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมบันทึกเทปเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์กาแฟมอโก้คี และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำร่วมกับชุมชน ซึ่งออกอากาศในรายการชุมชนแชมป์เปี้ยน...
 • [08 ก.ย. 2565] ข่าว-ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา และอ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา เข้าร่วมกิจกรรม Success Case ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จังหวัดปทุมธานี เมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2565...
 • [24 ส.ค. 2565] ข่าว-หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ ทีมนักวิจัยกาแฟมอโก้คี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมจัดทำ Business Model Canvas สําหรับวิสาหกิจชุมชนมอโก้คี ณ ห้องประชุมบุษราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565...
 • [13 ก.ค. 2565] ข่าว-ทีมนักวิจัยของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตรวจสอบร่างรูปแบบแหล่งเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [20 มิ.ย. 2565] ข่าว-ทีมนักวิจัยของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยสมุนไพรพื้นบ้าน พื้นที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565...
 • [19 มี.ค. 2564] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ผ่านการทดสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564...
 • [20 ก.พ. 2564] ข่าว-งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่สำรวจค่ายอาสาพัฒนา ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564...
 • [05 ธ.ค. 2563] ข่าว-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สอด ร่วมมือกับ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาลูกค้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [13 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ของกลุ่มเยาวชนตำบลมหาวัน ณ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563...
 • [22 ต.ค. 2563] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ สวนสมุนไพรตามรอยเท้าพ่อ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน...
 • 1234Page 1 from 4 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์