Tag Name: ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

 • [03 ธ.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562...
 • [29 พ.ย. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครูและนักเรียนโรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562...
 • [26 พ.ย. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมงานกิจกรรม ชวนพ่อแม่เกี่ยวข้าว ชม ชิลล์ @ดอนแก้ว ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562...
 • [26 พ.ย. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ออกให้บริการวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 19–21 พฤศจิกายน 2562...
 • [26 พ.ย. 2562] ข่าว-งานห้องสมุด ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานบริการวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562...
 • [04 ก.ย. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในวันที่ 3 กันยายน 2562...
 • [02 ก.ย. 2562] ข่าว-สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดตาก นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562...
 • [29 ส.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ” ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562...
 • [05 ส.ค. 2562] ข่าว-บุคลากรประจำห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพวงกุญแจลูกปัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562...
 • [25 ก.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” ภายใต้โดรงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ...
 • [23 ก.ค. 2562] ข่าว-เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นำคณะผู้บริหารและแกนนำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลม่วงน้อย ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2562...
 • [15 ก.ค. 2562] ข่าว-สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 นำคณะแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่แพร่ระบาดฝิ่น จังหวัดตาก ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2562...
 • [12 ก.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพสินค้า(ข้าวเกรียบ) ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยกระโหลก ในวันที่ 8 เมษายน 2562...
 • [11 ก.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562...
 • [08 ก.ค. 2562] ข่าว-สำนักงานปปส. ภาค 6 นำคณะแกนนำชุมชนเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์