Tag Name:ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

 • [04 ก.ย. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในวันที่ 3 กันยายน 2562...
 • [02 ก.ย. 2562] ข่าว-สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดตาก นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562...
 • [29 ส.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ” ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562...
 • [05 ส.ค. 2562] ข่าว-บุคลากรประจำห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพวงกุญแจลูกปัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562...
 • [25 ก.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” ภายใต้โดรงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ...
 • [23 ก.ค. 2562] ข่าว-เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นำคณะผู้บริหารและแกนนำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลม่วงน้อย ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2562...
 • [15 ก.ค. 2562] ข่าว-สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 นำคณะแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่แพร่ระบาดฝิ่น จังหวัดตาก ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2562...
 • [12 ก.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพสินค้า(ข้าวเกรียบ) ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยกระโหลก ในวันที่ 8 เมษายน 2562...
 • [11 ก.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562...
 • [08 ก.ค. 2562] ข่าว-สำนักงานปปส. ภาค 6 นำคณะแกนนำชุมชนเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ...
 • [04 ก.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ เข้าร่วมการอบรมความรู้ในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะปาร์ด เชียงใหม่...
 • [03 มิ.ย. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมการพัฒนาตราสินค้า(ข้าวเกรียบ) ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยกระโหลก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562...
 • [18 ก.พ. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวด จัดสวนจำลอง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [11 ก.พ. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดกิจกรรมเยาวชนนักพฤกษศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่...
 • [07 ม.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประชารัฐทั้ง 5 ภาคส่วนช่วยเหลือในการสร้างรายได้ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ณ หมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข และหมู่บ้านป่าคาเก่า อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์