Tag Name: ห้องสมุด

 • [04 ก.พ. 2564] ข่าว-งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้แหล่งข้อมูลดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะดิจิทัล ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2564...
 • [17 มี.ค. 2563] ข่าว-ห้องสมุด จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด "คลังปัญญาสีเขียว ในโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องสมุด...
 • [05 มี.ค. 2563] ข่าว-งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด "คลังปัญญาสีเขียว" ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ณ ห้องสมุด อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [23 ธ.ค. 2562] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562...
 • [26 พ.ย. 2562] ข่าว-งานห้องสมุด ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานบริการวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562...
 • [09 เม.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการทำสมุดผ้าทำมือ ในค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทยหัวใจลูกทุ่ง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2562 ณ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [27 พ.ย. 2561] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ตุงใยแมงมุม ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 ...
 • [08 ต.ค. 2561] ข่าว-หนังสือแนะนำ เดือนตุลาคม ประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8-13 ตุลาคม 2561...
 • [23 พ.ย. 2559] ข่าว-บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมให้บริการวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยบริการ ณ บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559...
 • [30 มี.ค. 2559] ข่าว-ผลการประกวดวิดีโอคลิปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีพ.ศ. 2559...
 • [26 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ ห้องสมุด และบริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [21 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนและในห้องสมุด ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์