Tag Name: ห้องสมุด

 • [04 ก.พ. 2564] ข่าว-งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้แหล่งข้อมูลดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะดิจิทัล ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2564...
 • [17 มี.ค. 2563] ข่าว-ห้องสมุด จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด "คลังปัญญาสีเขียว ในโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องสมุด...
 • [05 มี.ค. 2563] ข่าว-งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด "คลังปัญญาสีเขียว" ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ณ ห้องสมุด อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [23 ธ.ค. 2562] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562...
 • [26 พ.ย. 2562] ข่าว-งานห้องสมุด ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานบริการวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562...
 • [09 เม.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการทำสมุดผ้าทำมือ ในค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทยหัวใจลูกทุ่ง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2562 ณ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [27 พ.ย. 2561] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ตุงใยแมงมุม ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 ...
 • [08 ต.ค. 2561] ข่าว-หนังสือแนะนำ เดือนตุลาคม ประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8-13 ตุลาคม 2561...
 • [23 พ.ย. 2559] ข่าว-บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมให้บริการวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยบริการ ณ บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559...
 • [30 มี.ค. 2559] ข่าว-ผลการประกวดวิดีโอคลิปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีพ.ศ. 2559...
 • [26 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ ห้องสมุด และบริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [21 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนและในห้องสมุด ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์