Tag Name:ห้องสมุด

 • [09 เม.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการทำสมุดผ้าทำมือ ในค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทยหัวใจลูกทุ่ง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2562 ณ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [27 พ.ย. 2561] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ตุงใยแมงมุม ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 ...
 • [08 ต.ค. 2561] ข่าว-หนังสือแนะนำ เดือนตุลาคม ประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8-13 ตุลาคม 2561...
 • [23 พ.ย. 2559] ข่าว-บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมให้บริการวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยบริการ ณ บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559...
 • [30 มี.ค. 2559] ข่าว-ผลการประกวดวิดีโอคลิปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีพ.ศ. 2559...
 • [26 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ ห้องสมุด และบริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [21 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนและในห้องสมุด ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์