Tag Name: ศิลปะและวัฒนธรรม

 • [14 ต.ค. 2563] ข่าว-ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [08 ก.ค. 2563] ข่าว- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองบัว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ...
 • [16 ส.ค. 2562] ข่าว-ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562...
 • [06 มิ.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินนค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว...
 • [10 เม.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล...
 • [09 เม.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการทำสมุดผ้าทำมือ ในค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทยหัวใจลูกทุ่ง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2562 ณ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [22 ก.พ. 2562] ข่าว-สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย "เยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุ่ง" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม นี้...
 • [09 ก.พ. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญร่วมงาน ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 18 ปี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [08 ก.พ. 2560] ข่าว-ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 16 ปี "วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด" ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์