Tag Name: ศิลปะและวัฒนธรรม

 • [24 ก.ค. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564...
 • [10 มี.ค. 2564] ข่าว-งานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมราชภัฏสืบสานวัฒนธรรม ยุค New Normal...
 • [19 ก.พ. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564...
 • [14 ต.ค. 2563] ข่าว-ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [08 ก.ค. 2563] ข่าว- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองบัว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ...
 • [16 ส.ค. 2562] ข่าว-ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562...
 • [06 มิ.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินนค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว...
 • [10 เม.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล...
 • [09 เม.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการทำสมุดผ้าทำมือ ในค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทยหัวใจลูกทุ่ง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2562 ณ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [22 ก.พ. 2562] ข่าว-สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย "เยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุ่ง" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม นี้...
 • [09 ก.พ. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญร่วมงาน ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 18 ปี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [08 ก.พ. 2560] ข่าว-ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 16 ปี "วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด" ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์