Tag Name: โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • [10 ก.ย. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams...
 • [01 ก.ย. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564...
 • [15 ต.ค. 2563] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมทบทวนเนื้อหาหลักสูตร เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [09 ต.ค. 2563] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ศุลกากร แม่สอด...
 • [07 ต.ค. 2563] ข่าว-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 7 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563 ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มผ้าทอปากะกญอ บ้านมอทะ...
 • [02 พ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาถ่ายวิโอ ณ บ้านมอทะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562...
 • [02 พ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมผูกรัก ผูกใจ สายใยชาวบีซี ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [02 ส.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและโปรแกรมการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562...
 • [15 มี.ค. 2562] ข่าว-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คว้ารางวัลการแข่งขันประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [14 ก.พ. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้ารวมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ของกาดนั่งย่องคล้องย่าม จังหวัดตาก ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี...
 • [02 เม.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน 5754201 ออกฝึกงานตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตหรือศิษย์เก่า ก้าวทันสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยเชิญบัณฑิตหรือศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [16 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน ชั้น 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี...
 • [13 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจจัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์