Tag Name:โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • [02 ส.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและโปรแกรมการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562...
 • [15 มี.ค. 2562] ข่าว-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คว้ารางวัลการแข่งขันประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [14 ก.พ. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้ารวมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ของกาดนั่งย่องคล้องย่าม จังหวัดตาก ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี...
 • [02 เม.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน 5754201 ออกฝึกงานตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตหรือศิษย์เก่า ก้าวทันสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยเชิญบัณฑิตหรือศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [16 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน ชั้น 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี...
 • [13 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจจัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [15 ธ.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล กิจกรรมเสริมสร้างเยาวชน สู่ IT 4.0 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 อำเภชายแดนจังหวัดตาก...
 • [13 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการการบริการกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรักไอทีและการติดตามผล ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559...
 • [27 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Swish Max 5 และ Adobe Authorware 7 ในวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 ...
 • [30 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 30 มีนาคม 2559...
 • [25 ก.พ. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนรักไอซีที สู่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1"...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์