Tag Name:โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

 • [08 ก.ค. 2562] ข่าว-คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Logistics & Labour Transformation ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย...
 • [02 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [01 ก.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์สาขาวิชาที่มีการเปิดทดสอบ เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562...
 • [22 มิ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [22 มิ.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับทั่วไป ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [13 มิ.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ นายชาญวิทย์ แซ่กือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการสร้างธุรกิจดีเด่น โครงการ START D UP CAMP...
 • [06 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบ WIL กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานคลังสินค้าในสถานประกอบการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัทสยามแม็คโคร สาขาแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [14 ก.พ. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบ WIL ในระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 9 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และบริษัท ทองอินทร์ ทีจี จำกัด...
 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จับมือกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) เมื่อวันที่ วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า (RDC) จังหวัดชลบุรี...
 • [28 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทด์ใส่ช็อป วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [31 ต.ค. 2561] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าอบรมในงาน MAESOT LOGISTICS PROFESSIONAL 2018 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต และการจัดการระบบการผลิตแบบลีน ณ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 22-25  มีนาคม 2561 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี...
 • [05 ก.พ. 2561] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน TMS และหลักสูตรเทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2561...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ มาตรฐานวิชาชีพ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์