Tag Name: โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

 • [02 ก.พ. 2566] ข่าว-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เปิดรับสมัครฝึกอบรมยกระดับฝีมือ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน...
 • [22 ธ.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ได้จัดอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขาอาชีพ ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2564...
 • [22 ธ.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 8 -10 ธันวาคม 2564...
 • [21 ธ.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ได้จัดอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขาอาชีพ นักบริหารขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2564...
 • [01 ก.ย. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า วิทยากรโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564...
 • [31 มี.ค. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564...
 • [29 มี.ค. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประชุมหารือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในหัวข้อการดำเนินงานตามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในวันที่ 26 มีนาคม 2564...
 • [26 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดโลจิสติกส์ จัดโครงการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (New S-Curve Logistics KPRUMS) กิจกรรมอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2564...
 • [10 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดโลจิสติกส์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากชุมชนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก...
 • [01 ธ.ค. 2563] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพโลจิสติกส์ หลักสูตร “เทคนิคการวางแผนและบริหารงาน ขนส่งสินค้าทางถนน” ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2563...
 • [24 พ.ย. 2563] ข่าว-ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จัดโครงการเสริมทักษะกำลังแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) หลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563...
 • [07 ต.ค. 2563] ข่าว-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 7 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563 ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มผ้าทอปากะกญอ บ้านมอทะ...
 • [01 ธ.ค. 2562] ข่าว-บุคลากร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้ารับการอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562...
 • [01 ธ.ค. 2562] ข่าว-บุคลากร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระดับ 1 สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562...
 • [25 พ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้า (ระดับสูง) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ...
 • 1234Page 1 from 4 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์