Tag Name:โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

 • [06 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบ WIL กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานคลังสินค้าในสถานประกอบการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัทสยามแม็คโคร สาขาแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [14 ก.พ. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบ WIL ในระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 9 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และบริษัท ทองอินทร์ ทีจี จำกัด...
 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จับมือกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) เมื่อวันที่ วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า (RDC) จังหวัดชลบุรี...
 • [28 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทด์ใส่ช็อป วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [31 ต.ค. 2561] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าอบรมในงาน MAESOT LOGISTICS PROFESSIONAL 2018 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต และการจัดการระบบการผลิตแบบลีน ณ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 22-25  มีนาคม 2561 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี...
 • [05 ก.พ. 2561] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน TMS และหลักสูตรเทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2561...
 • [05 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561...
 • [08 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์  ชั้นปีที่ 1-3 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ส.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ ณ Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Technology (UniKL MITEC) ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 15-29 กรกฏาคม 2560...
 • [24 ม.ค. 2560] ข่าว-คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำโดยอาจารย์พัชรมณ อ่อนเชด ได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ...
 • [22 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการค่ายยุวชนโลจิสติกส์ 2016 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [25 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ มาตรฐานวิชาชีพ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์