Tag Name:โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

 • [08 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกกรม โลจิสติกส์พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 6 กันยายน 2562...
 • [05 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกกรม โลจิสติกส์พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562...
 • [30 ส.ค. 2562] ข่าว-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL“การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความสำคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562...
 • [29 ส.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกกรม โลจิสติกส์พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562...
 • [17 ส.ค. 2562] ข่าว-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้า ระดับสูง เมื่อวันที่ 2–6 สิงหาคม 2562...
 • [24 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต จัดกิจกรรมที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในวันที่ 6-10 กรกฏาคม 2562...
 • [23 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 ในที่ 21 กรกฏาคม 2562 ณ งประชุมรตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [22 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562...
 • [08 ก.ค. 2562] ข่าว-คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Logistics & Labour Transformation ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย...
 • [02 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [01 ก.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์สาขาวิชาที่มีการเปิดทดสอบ เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562...
 • [22 มิ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [22 มิ.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับทั่วไป ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [13 มิ.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ นายชาญวิทย์ แซ่กือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการสร้างธุรกิจดีเด่น โครงการ START D UP CAMP...
 • [06 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบ WIL กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานคลังสินค้าในสถานประกอบการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัทสยามแม็คโคร สาขาแม่สอด จังหวัดตาก...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์