Tag Name:โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

 • [10 ต.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรม พิธีถอดไทด์ใส่ช็อป เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมศรีสักทอง...
 • [08 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกกรม โลจิสติกส์พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 6 กันยายน 2562...
 • [05 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกกรม โลจิสติกส์พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562...
 • [30 ส.ค. 2562] ข่าว-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL“การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความสำคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562...
 • [29 ส.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกกรม โลจิสติกส์พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562...
 • [17 ส.ค. 2562] ข่าว-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้า ระดับสูง เมื่อวันที่ 2–6 สิงหาคม 2562...
 • [24 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต จัดกิจกรรมที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในวันที่ 6-10 กรกฏาคม 2562...
 • [23 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 ในที่ 21 กรกฏาคม 2562 ณ งประชุมรตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [22 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562...
 • [08 ก.ค. 2562] ข่าว-คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Logistics & Labour Transformation ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย...
 • [02 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [01 ก.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์สาขาวิชาที่มีการเปิดทดสอบ เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562...
 • [22 มิ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [22 มิ.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับทั่วไป ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [13 มิ.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ นายชาญวิทย์ แซ่กือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการสร้างธุรกิจดีเด่น โครงการ START D UP CAMP...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์