Tag Name: โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

 • [07 ต.ค. 2563] ข่าว-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 7 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563 ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มผ้าทอปากะกญอ บ้านมอทะ...
 • [01 ธ.ค. 2562] ข่าว-บุคลากร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้ารับการอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562...
 • [01 ธ.ค. 2562] ข่าว-บุคลากร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระดับ 1 สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562...
 • [25 พ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้า (ระดับสูง) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ...
 • [12 พ.ย. 2562] ข่าว-ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มอบหนังสือรับรองแก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีสุดท้าย ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมรตรมณี...
 • [10 ต.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรม พิธีถอดไทด์ใส่ช็อป เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมศรีสักทอง...
 • [08 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกกรม โลจิสติกส์พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 6 กันยายน 2562...
 • [05 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกกรม โลจิสติกส์พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562...
 • [30 ส.ค. 2562] ข่าว-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL“การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความสำคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562...
 • [29 ส.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกกรม โลจิสติกส์พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562...
 • [17 ส.ค. 2562] ข่าว-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้า ระดับสูง เมื่อวันที่ 2–6 สิงหาคม 2562...
 • [24 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต จัดกิจกรรมที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในวันที่ 6-10 กรกฏาคม 2562...
 • [23 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 ในที่ 21 กรกฏาคม 2562 ณ งประชุมรตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [22 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562...
 • [08 ก.ค. 2562] ข่าว-คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Logistics & Labour Transformation ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์