Tag Name: บุคลากร

 • [28 มี.ค. 2566] ข่าว-ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางบริหารจัดการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร...
 • [28 มี.ค. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมไม้ดอกไม้ประดับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...
 • [27 มี.ค. 2566] ข่าว-ทีมงานสโมสรผึ้งน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม "สภากาแฟ : ปิดกล่องชอล์ก"...
 • [23 มี.ค. 2566] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม “ห้องสมุดปันน้ำใจ แบ่งของเหลือใช้ให้น้อง ครั้งที่ 1”...
 • [19 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์...
 • [18 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาการเลี้ยงไส้เดือน ให้กับวิสาหกิจชุมชนไส้เดือนใจดี ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [17 มี.ค. 2566] ข่าว-อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมฮักตาก...
 • [15 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโกโก้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออร์แกนิก...
 • [15 มี.ค. 2566] ข่าว-ตัวแทนอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ลงพื้นที่ขอสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต...
 • [15 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3...
 • [14 มี.ค. 2566] ข่าว-วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมจัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโกโก้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออร์แกนิก...
 • [09 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตาก...
 • [08 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ...
 • [01 มี.ค. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม Open House 2023 ให้แก่มูลนิธิ และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในอำเภอแม่สอด เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและหารือการจัดส่งนักเรียนของศูนย์การเรียนรู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [15 ก.พ. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน กลุ่มจักสานนพบพระทรายงามกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาด...
 • «89101112»Page 10 from 14 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์