Tag Name: โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้สรุปองค์ความรู้ที่งานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดทำบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาล ...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน ในวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ราชานุรักษ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี...
 • [14 ก.พ. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม การพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการพัฒนาบุคลิกภาพ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-โครงการ OTOP JUNIOR CONTEST ปี 2 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำบัญชีครัวเรือน” ร่วมกับโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก...
 • [26 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [23 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญในงานปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธร ในวันที่ 8 มกราคม 2562...
 • [11 ธ.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานกับรายวิชาการบัญชีต้นทุน ณ โรงงานเย็บผ้า เจนจักร-เย็บผ้า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561...
 • [31 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องประชุม อาคารสิรินธร ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561...
 • [04 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียน New blood School...
 • [02 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการบัญชี เรื่องการเตรียมตัวสู่การเป็นนักบัญชีในอนาคต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 30 กันยายน 2561ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารศิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [21 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ บริษัท ที เค การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น....
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ทีเคการ์เม้นท์ แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 1-3 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปดอยคำ (ฝาง) ตั้งอยู่ที่ บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่...
 • [30 ส.ค. 2561] ข่าว- โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านบัญชีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ...
 • 12345»Page 3 from 6 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์