Tag Name: โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [04 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียน New blood School...
 • [02 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการบัญชี เรื่องการเตรียมตัวสู่การเป็นนักบัญชีในอนาคต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 30 กันยายน 2561ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารศิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [21 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ บริษัท ที เค การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น....
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ทีเคการ์เม้นท์ แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 1-3 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปดอยคำ (ฝาง) ตั้งอยู่ที่ บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่...
 • [30 ส.ค. 2561] ข่าว- โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านบัญชีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ...
 • [16 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรม ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ วัดโพธิคุณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก...
 • [09 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม แนวทางสร้างไอเดีย เริ่มต้นสู่ Start up เมื่อวันที่ 22-23 ก.พ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษทางด้านบัญชี เพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ กิจกรรมอบรมทักษะวิชาชีพ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการค้า การลงทุน การขยายตัวของธุรกิจ ตลอดจนการเตรียมพร้อมการรับมือทางด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนักศึกษา ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างในวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 21- 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมบัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ หัวข้อเรื่อง การวางแผนภาษีอากร ในยุค Thailand 4.0 โดยเชิญผู้ประกอบการในเขตอำเภอแม่สอดเข้าร่วมรับฟัง ในวันที่ 17–18 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [17 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พานักศึกษาไปศึกษาดูงานยังจังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2561...
 • 12345Page 3 from 5 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์