Tag Name: โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [15 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3...
 • [10 ก.พ. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี ณ บ้านสวนเมล่อน ตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา...
 • [18 ก.ย. 2565] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบผลการพัฒนาแผนธุรกิจไข่เค็มน้ำแร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่...
 • [16 ก.ย. 2565] ข่าว-อาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดรูปแบบระบบบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลพระธาตุผาแดง...
 • [10 ก.ย. 2565] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม Goodbye senior party ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565...
 • [06 ก.ย. 2565] ข่าว-อาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชีเข้ารับเกียรติบัตร เนื่องจากได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หลักสูตรดีเด่น” ...
 • [26 ส.ค. 2565] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการสัมมนา "รู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์" ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565...
 • [09 ส.ค. 2565] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ โฮมสเตย์บ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565...
 • [08 ส.ค. 2565] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการสัมมนา "รู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์" ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565...
 • [08 ส.ค. 2565] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารและกิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาการบัญชี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565...
 • [04 ส.ค. 2565] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาสัมมนาทางการบัญชี หัวข้อ รู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตำบลแม่ปะ...
 • [03 ส.ค. 2565] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนารู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [21 ธ.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564...
 • [23 ส.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม Marketing online : Get a business on line ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2564...
 • [18 ส.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง รู้ทันเรื่องกฎหมายภาษีใหม่อย่ามืออาชีพ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564...
 • 12345»Page 3 from 9 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์