Tag Name:โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • [27 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่น ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ เทศบาลนครแม่สอด...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม Bingo Social Game ให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนแม่ตาวแพะ อ.แม่สอด จ.ตาก...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม Bingo Social Game ให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก...
 • [21 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมวินัย ปลูกจิตสาธารณะ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดโพธิคุณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [21 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อบรมให้ความรู้ด้านเทคนิควิธีการจัดสถานที่สำหรับการประชุมอบรมและสัมมนาทางวิชาการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [21 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [07 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ณ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองสัตหีบ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26-29 มีนาคม 2561...
 • [07 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 24 มีนาคม 2561...
 • [16 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [16 ม.ค. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [16 ม.ค. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมวินัย ปลูกจิตสาธารณะ ณ วัดโพธิคุณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [16 ก.พ. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมเข้าวัดอบรมธรรมมะและบำเพ็ญประโยชน์ ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วัดโพธิคุณ อำเภอแม่สอด จ.ตาก ...
 • [05 ก.พ. 2560] ข่าว-โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560...
 • [04 ก.พ. 2560] ข่าว-โครงการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนอำเภอชายแดน จังหวัดตาก กิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โครงการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนอำเภอชายแดน จังหวัดตาก กิจกรรมเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ในวันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม...
 • 123Page 2 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ มาตรฐานวิชาชีพ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์