Tag Name: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • [24 ก.พ. 2563] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [20 ม.ค. 2563] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [13 ม.ค. 2563] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [13 ม.ค. 2563] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ด้านทักษะทางวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [23 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับหลักสูตร ณ ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 9-30 มกราคม 2563...
 • [09 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม...
 • [10 ต.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ เรือนจำแม่สอด...
 • [10 ต.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการการเรียนนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมกฎหมายปกครอง ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม...
 • [10 ต.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการการเรียนนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม...
 • [16 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน" และ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง" ในวันที่ 24-25 กันยายน 2562...
 • [20 มิ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร...
 • [25 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบริหารจัดการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [23 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2562...
 • [23 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [23 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • 12345Page 2 from 5 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์