Tag Name: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • [14 พ.ย. 2561] ข่าว-งานแนะแนวการศึกษา ร่วมกับโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการให้บริการวิชาการ หัวข้อ การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก...
 • [27 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกป่าสีเขียวคืนสู่ธรรมชาติในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [24 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีกำหนดการให้นักศึกษาออกฝึกงาน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562...
 • [08 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [21 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารการคลังท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ องค์การบริหารส่วตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [20 ก.ย. 2561] ข่าว-โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรและนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [11 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร...
 • [10 ส.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมวินัย ปลูกจิตสาธารณะ ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ วัดเอื้องดอย หมู่ที่ 7 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก...
 • [07 มิ.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561...
 • [03 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 2 เมษายน – 29 มิถุนายน 2561 ณ หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก...
 • [27 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่น ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ เทศบาลนครแม่สอด...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม Bingo Social Game ให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนแม่ตาวแพะ อ.แม่สอด จ.ตาก...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม Bingo Social Game ให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก...
 • [21 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมวินัย ปลูกจิตสาธารณะ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดโพธิคุณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [21 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อบรมให้ความรู้ด้านเทคนิควิธีการจัดสถานที่สำหรับการประชุมอบรมและสัมมนาทางวิชาการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • 12345Page 3 from 5 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์