Tag Name:งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

 • [28 มิ.ย. 2562] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562...
 • [26 มี.ค. 2562] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม KPRU Smart Boy & Girl 2019...
 • [07 มี.ค. 2562] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประะเทศ KPRU Smart Boys & Girls 2019 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 มีนาคม 2562...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-งานดูแลนักศึกษาและให้คำปรึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนางานบริการและดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (KPRUMS Student Care Project) ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562...
 • [25 ก.พ. 2562] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียน การสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [07 ธ.ค. 2561] ข่าว-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership 2019...
 • [07 ธ.ค. 2561] ข่าว-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก กิจกรรม Thai Youth for the ASEAN Community...
 • [30 ต.ค. 2561] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ประกาศรายชื่อและกำหนดการ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Thai Youth for the ASEAN Community ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [30 ต.ค. 2561] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership 2019 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561...
 • [17 ต.ค. 2561] ข่าว-วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์สัญจร ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "Train the Trainer" Teacher Workshop for TOEFL ITP ในวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 4-5 กันยายน 2561 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3 ห้องประชุมพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [18 มิ.ย. 2561] ข่าว-ขอเชิญร่วมกิจกรรม 1st Leadership and Cultural Forum ASEAN University Student Leaders (LECUF) 2018 ในวันที่ 9-15 กันยายน 2561 ณ Universiti Utara Malaysia...
 • [16 ก.พ. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านทูตทางวัฒนธรรม ASEAN Smart Camp 2018 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2561...
 • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรม ASEAN Day 2018 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์