Tag Name: งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

 • [04 พ.ค. 2563] ข่าว-ศูนย์วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรมประกวดสื่อ Hero at Home ชิงเงินรางวัลกว่า 5,000 บาท ส่งผลงานได้ ก่อนวันที่ 12 พฤษภาคมนี้...
 • [16 ธ.ค. 2562] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership Camp 2020 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562...
 • [11 ธ.ค. 2562] ข่าว-งานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเซียน ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562...
 • [07 พ.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Young Leaders ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562...
 • [04 พ.ย. 2562] ข่าว-ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 11 “General English Proficiency Online Test by EOL system ” สำหรับบุคลากรหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [01 พ.ย. 2562] ข่าว-งานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเซียนประกาศรับสมัครนักศึกษา เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ โรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology มณฑล ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562...
 • [28 มิ.ย. 2562] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562...
 • [26 มี.ค. 2562] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม KPRU Smart Boy & Girl 2019...
 • [07 มี.ค. 2562] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประะเทศ KPRU Smart Boys & Girls 2019 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 มีนาคม 2562...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-งานดูแลนักศึกษาและให้คำปรึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนางานบริการและดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (KPRUMS Student Care Project) ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562...
 • [25 ก.พ. 2562] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียน การสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [07 ธ.ค. 2561] ข่าว-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership 2019...
 • [07 ธ.ค. 2561] ข่าว-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก กิจกรรม Thai Youth for the ASEAN Community...
 • [30 ต.ค. 2561] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ประกาศรายชื่อและกำหนดการ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Thai Youth for the ASEAN Community ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [30 ต.ค. 2561] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership 2019 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์