Tag Name: งานศูนย์ภาษา

 • [09 เม.ย. 2564] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 1) ในวันที่ 5–8 เมษายน 2564...
 • [31 มี.ค. 2564] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC-ETS ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ...
 • [31 มี.ค. 2564] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564...
 • [29 มี.ค. 2564] ข่าว-งานศูนย์ภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสอบนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564...
 • [15 มี.ค. 2564] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบปกติ ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1–4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 และ 11 มีนาคม 2564...
 • [19 พ.ย. 2563] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1–4 ในวันที่ 17-18 และ 24 พฤศจิกายน 2563...
 • [15 ต.ค. 2563] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15-16 และ 19-20 ตุลาคม 2563...
 • [09 ต.ค. 2563] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2563 ในวันที่ 1-6 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด...
 • [22 ก.ย. 2563] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครได้ตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2563...
 • [18 พ.ค. 2563] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอขยายเวลาสำรวจนักศึกษาที่จะสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563...
 • [23 ธ.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562...
 • [23 พ.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครผู้เข้าอบมหลักสูตร “กระบวนการจัดจ้างชาวต่างชาติเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาไทยและสิทธิประโยชน์” ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ Ibis Style Bangkok Khaosan Viengtai กรุงเทพฯ...
 • [02 พ.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ 2)...
 • [26 มี.ค. 2562] ข่าว-งานศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18–19 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักศึกษาในระดับอุมศึกษา มหาวิทยาลัยละ 2 คน แข่งขันภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลสูงสุด 7,000 บาท หมดเขตรับสมัคร 13 กุมภาพันธ์ นี้...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์