Tag Name: งานศูนย์ภาษา

 • [04 ก.ค. 2565] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง NEO ให้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเสริมทักษะ 3 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565...
 • [09 เม.ย. 2565] ข่าว-งานศูนย์ภาษา ดำเนินการจัดการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564...
 • [09 เม.ย. 2564] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 1) ในวันที่ 5–8 เมษายน 2564...
 • [31 มี.ค. 2564] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC-ETS ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ...
 • [31 มี.ค. 2564] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564...
 • [29 มี.ค. 2564] ข่าว-งานศูนย์ภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสอบนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564...
 • [15 มี.ค. 2564] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบปกติ ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1–4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 และ 11 มีนาคม 2564...
 • [19 พ.ย. 2563] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1–4 ในวันที่ 17-18 และ 24 พฤศจิกายน 2563...
 • [15 ต.ค. 2563] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15-16 และ 19-20 ตุลาคม 2563...
 • [09 ต.ค. 2563] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2563 ในวันที่ 1-6 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด...
 • [22 ก.ย. 2563] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครได้ตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2563...
 • [18 พ.ค. 2563] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอขยายเวลาสำรวจนักศึกษาที่จะสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563...
 • [23 ธ.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562...
 • [23 พ.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครผู้เข้าอบมหลักสูตร “กระบวนการจัดจ้างชาวต่างชาติเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาไทยและสิทธิประโยชน์” ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ Ibis Style Bangkok Khaosan Viengtai กรุงเทพฯ...
 • [02 พ.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ 2)...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์