Tag Name:งานศูนย์ภาษา

 • [23 พ.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครผู้เข้าอบมหลักสูตร “กระบวนการจัดจ้างชาวต่างชาติเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาไทยและสิทธิประโยชน์” ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ Ibis Style Bangkok Khaosan Viengtai กรุงเทพฯ...
 • [02 พ.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ 2)...
 • [26 มี.ค. 2562] ข่าว-งานศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18–19 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักศึกษาในระดับอุมศึกษา มหาวิทยาลัยละ 2 คน แข่งขันภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลสูงสุด 7,000 บาท หมดเขตรับสมัคร 13 กุมภาพันธ์ นี้...
 • [30 ต.ค. 2561] ข่าว-ศูนย์ภาษา จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561...
 • [17 ต.ค. 2561] ข่าว-ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับนักศึกษา ในวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 และ 1 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม การสอบ TOEIC ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมรตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [08 พ.ค. 2560] ข่าว-งานศูนย์ภาษาแม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อนการสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 29-30 เมษายน 2560 และ 6 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN on Tour 2017 ณ ประเทศกัมพูชา...
 • [09 ธ.ค. 2559] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์ และ งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์