Tag Name: บุคลากร

 • [24 ก.ค. 2560] ข่าว-ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแสดง ในชุดการแสดงชื่อ“อาเซี่ยนร่วมใจ” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560...
 • [18 ก.ค. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [17 มิ.ย. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560...
 • [29 พ.ค. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแจ้งกำหนดการ "กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560" ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [13 พ.ค. 2560] ข่าว-ผู้อำนวยการฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมแสดงมุทิตาจิตทำบุญวันเกิด 84 ปี พระราชวีรากร ณ วัดตรีรัตนาราม เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560...
 • [08 พ.ค. 2560] ข่าว-ผู้บริหารฯ คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมณีไพรสณฑ์ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560...
 • [02 พ.ค. 2560] ข่าว-ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [28 เม.ย. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร ท่านอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ ประจำปี 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 23 เมษายน 2560...
 • [20 เม.ย. 2560] ข่าว-ผู้อำนวยการ คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมในงานโครงการ ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมอาเซียน ตาก-เมียวดี “ม่วนล้ำวันสงกรานต์ สืบสานประเพณี ด้วยไมตรีคนไทย ปันน้ำใจให้แก่กัน” ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ วัดมณีไพรสณฑ์...
 • [20 เม.ย. 2560] ข่าว-ผู้อำนวยการและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เดินทางไปร่วมรดน้ำ ดำหัว ท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ณ บ้านพักของท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ในวันที่ 20 เมษายน 2560...
 • [28 มี.ค. 2559] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการอบรม TOEIC เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ...
 • [19 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมอบรมเตรียมพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ระยะเวลาการอบรมรวม 24 ชั่วโมง...
 • «101112Page 12 from 12 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์