Tag Name:โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

 • [20 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [07 ก.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ อบรมการวิเคราะห์สมการโครงการสร้างในการวิจัยด้วยการใช้โปรแกรม AMOS ในวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ...
 • [09 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562...
 • [01 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการ “การจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายสู่หมู่บ้านต้นแบบอย่างยั่งยืน” ณ บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562...
 • [01 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานตลาดวิถีชุมชนคนเมืองฉอด ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562...
 • [28 มิ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แบ่งปันความสุข ณ บ้านพักเด็กกำพร้าและลูกหลานชาวเมียนมา บ้าน “Heavenly Home” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562...
 • [30 พ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันทักษะประจำปี 2562 M1 NISSAN SKILL MASTERS 2019 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ เอ็มวัน นิสสัน (แม่สอด) บริษัทสยามนิสสันแม่สอด จำกัด...
 • [14 ก.พ. 2562] ข่าว-กรมส่งเสริมอุสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการค้าออนไลน์ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมเซนทารา แม่สอด...
 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-โครงการ OTOP JUNIOR CONTEST ปี 2 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำบัญชีครัวเรือน” ร่วมกับโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก...
 • [31 ต.ค. 2561] ข่าว-ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [11 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ...
 • [03 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [13 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ขอเชิญเข้าโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์