Tag Name:โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

 • [07 ก.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ อบรมการวิเคราะห์สมการโครงการสร้างในการวิจัยด้วยการใช้โปรแกรม AMOS ในวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ...
 • [09 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562...
 • [01 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการ “การจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายสู่หมู่บ้านต้นแบบอย่างยั่งยืน” ณ บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562...
 • [01 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานตลาดวิถีชุมชนคนเมืองฉอด ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562...
 • [28 มิ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แบ่งปันความสุข ณ บ้านพักเด็กกำพร้าและลูกหลานชาวเมียนมา บ้าน “Heavenly Home” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562...
 • [30 พ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันทักษะประจำปี 2562 M1 NISSAN SKILL MASTERS 2019 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ เอ็มวัน นิสสัน (แม่สอด) บริษัทสยามนิสสันแม่สอด จำกัด...
 • [14 ก.พ. 2562] ข่าว-กรมส่งเสริมอุสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการค้าออนไลน์ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมเซนทารา แม่สอด...
 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-โครงการ OTOP JUNIOR CONTEST ปี 2 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำบัญชีครัวเรือน” ร่วมกับโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก...
 • [31 ต.ค. 2561] ข่าว-ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [11 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ...
 • [03 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [13 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ขอเชิญเข้าโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [09 ธ.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน ณ หอประชุมวัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ เมื่อวันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์