Tag Name: โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

 • [22 มิ.ย. 2565] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป และ โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ เทศบาลตำบลแม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [18 ต.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม การสัมมนาทางการจัดการ เรื่อง "การบริหารจัดการแรงงาน" ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ...
 • [31 ส.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมกับโปรแกรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการปลุกพลังความเป็นนักธุรกิจ และการตลาดออนไลน์ที่สร้างกำไรในยุคโควิด ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams...
 • [31 ส.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมกับโปรแกรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams...
 • [23 ส.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป และโปรแกรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564...
 • [04 มิ.ย. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป และศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ในหัวข้อ การขายอัญมณีด้วยระบบออนไลน์ ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2564...
 • [15 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมการเรียนรู้การทำงานด้านการจัดการสำนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน ภาคใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ในวันที่ 12 มีนาคม 2564...
 • [15 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมการพัฒนาช่องทางในการกระจายสินค้าและเพิ่มรายได้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ในวันที่ 12 มีนาคม 2564...
 • [08 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัลโปรแกรมการจัดการทั่วไป ในหัวข้อการจัดการข้อมูลเชิงธุรกิจด้วยอินโฟกราฟิกส์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...
 • [08 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การทำงานด้านการจัดการสำนักงานและเอกสารกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม มารยาทและการปฏิบัติตัวบนโต๊ะอาหาร ณ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร HCTC นครแม่สอด ในวันที่ 5 มีนาคม 2564...
 • [09 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ที่ได้รับทุนสนับสนุนประเภททุนพิเศษประกอบอาชีพ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม...
 • [19 ต.ค. 2563] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร HCTC นครแม่สอด...
 • [23 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ในวันที่ 9 พฤศจิการยน 2562 ณ วัดโพธิคุณ ชุมชนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [23 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม " สานสัมพันธ์ แบ่งปันรอยยิ้ม " ณ Light School ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562...
 • 123Page 1 from 3 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์