Tag Name: โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

 • [19 ต.ค. 2563] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร HCTC นครแม่สอด...
 • [23 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ในวันที่ 9 พฤศจิการยน 2562 ณ วัดโพธิคุณ ชุมชนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [23 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม " สานสัมพันธ์ แบ่งปันรอยยิ้ม " ณ Light School ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562...
 • [03 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดสัมมนาโครงการ Smart Myanmar Communications Business Skills Toward AEC. ณ อาคารอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [18 พ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม โดยการอบรมมารยาทและการปฏิบัติตัวบนโต๊ะอาหาร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร HCTC นครแม่สอด...
 • [20 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [07 ก.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ อบรมการวิเคราะห์สมการโครงการสร้างในการวิจัยด้วยการใช้โปรแกรม AMOS ในวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ...
 • [09 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562...
 • [01 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการ “การจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายสู่หมู่บ้านต้นแบบอย่างยั่งยืน” ณ บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562...
 • [01 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานตลาดวิถีชุมชนคนเมืองฉอด ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562...
 • [28 มิ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แบ่งปันความสุข ณ บ้านพักเด็กกำพร้าและลูกหลานชาวเมียนมา บ้าน “Heavenly Home” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562...
 • [30 พ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันทักษะประจำปี 2562 M1 NISSAN SKILL MASTERS 2019 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ เอ็มวัน นิสสัน (แม่สอด) บริษัทสยามนิสสันแม่สอด จำกัด...
 • [14 ก.พ. 2562] ข่าว-กรมส่งเสริมอุสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการค้าออนไลน์ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมเซนทารา แม่สอด...
 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-โครงการ OTOP JUNIOR CONTEST ปี 2 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำบัญชีครัวเรือน” ร่วมกับโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก...
 • [31 ต.ค. 2561] ข่าว-ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์