Tag Name: โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [07 ธ.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษทางด้านบัญชี เพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 ธ.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านบัญชี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • [19 ต.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชน ณ ตลาดไนท์ บาร์ซาร์ แม่สอด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น....
 • [12 ก.ย. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมสัมมนาทางการบัญชีให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [15 ส.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [09 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีออกให้บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการจัดทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ...
 • [02 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนสมุดบันทึกฝึกปฏิบัติงานประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [02 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559” ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [02 ก.พ. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนแผนที่โดยใช้โปรแกรม VISIO ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [27 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการนำเสนอวิจัยทางการบัญชี เพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาวิจัยทางการบัญชี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559...
 • [26 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ในวันศุกร์ ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559...
 • [16 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 5755201 จำนวน 33 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559...
 • [14 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ...
 • [13 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีให้กับนักศึกษา หมู่เรียน 5755201 จำนวน 33 คน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ...
 • [06 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมไทย คุณธรรมจริยธรรม วิชาชีพบัญชี และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ...
 • «3456Page 5 from 6 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์