Tag Name: โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [17 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ...
 • [07 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการแนวทางสร้างไอเดีย เริ่มต้นสู่ Start up กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ในวันที่ 23–24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด มหาชน ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561...
 • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเดินทางทัศนศึกษา  ณ จังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์...
 • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561...
 • [19 ม.ค. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรมทักษะวิชาชีพบัญชี ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [27 ธ.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านบัญชี ให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560...
 • [07 ธ.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษทางด้านบัญชี เพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 ธ.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านบัญชี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • [19 ต.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชน ณ ตลาดไนท์ บาร์ซาร์ แม่สอด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น....
 • [12 ก.ย. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมสัมมนาทางการบัญชีให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [15 ส.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [09 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีออกให้บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการจัดทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ...
 • [02 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนสมุดบันทึกฝึกปฏิบัติงานประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [02 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559” ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • 12345Page 4 from 5 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์