Tag Name: โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [16 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรม ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ วัดโพธิคุณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก...
 • [09 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม แนวทางสร้างไอเดีย เริ่มต้นสู่ Start up เมื่อวันที่ 22-23 ก.พ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษทางด้านบัญชี เพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ กิจกรรมอบรมทักษะวิชาชีพ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการค้า การลงทุน การขยายตัวของธุรกิจ ตลอดจนการเตรียมพร้อมการรับมือทางด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนักศึกษา ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างในวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 21- 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมบัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ หัวข้อเรื่อง การวางแผนภาษีอากร ในยุค Thailand 4.0 โดยเชิญผู้ประกอบการในเขตอำเภอแม่สอดเข้าร่วมรับฟัง ในวันที่ 17–18 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [17 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พานักศึกษาไปศึกษาดูงานยังจังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2561...
 • [17 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ...
 • [07 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการแนวทางสร้างไอเดีย เริ่มต้นสู่ Start up กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ในวันที่ 23–24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด มหาชน ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561...
 • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเดินทางทัศนศึกษา  ณ จังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์...
 • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561...
 • [19 ม.ค. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรมทักษะวิชาชีพบัญชี ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [27 ธ.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านบัญชี ให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560...
 • «23456»Page 4 from 6 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์