Tag Name: โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [15 ส.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [09 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีออกให้บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการจัดทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ...
 • [02 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนสมุดบันทึกฝึกปฏิบัติงานประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [02 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559” ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [02 ก.พ. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนแผนที่โดยใช้โปรแกรม VISIO ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [27 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการนำเสนอวิจัยทางการบัญชี เพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาวิจัยทางการบัญชี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559...
 • [26 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ในวันศุกร์ ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559...
 • [16 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 5755201 จำนวน 33 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559...
 • [14 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ...
 • [13 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีให้กับนักศึกษา หมู่เรียน 5755201 จำนวน 33 คน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ...
 • [06 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมไทย คุณธรรมจริยธรรม วิชาชีพบัญชี และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ...
 • [29 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้ออกให้บริการวิชาการโดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชนหมู่บ้านค้างภิบาล ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 50 คน ในวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 2559 ...
 • [16 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อำเภอแม่สอด จังหวัดตา...
 • [10 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในวันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าอาจ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • «456Page 6 from 6 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์